# سربیشه ، ایرنا: 27 دی 1382 برابر با 17 ژانویه 2004 مرحله اول طرح بین المللی "ترسیب کربن" در اراضی منطقه حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه در جنوب خراسان به پایان رسید. با اتمام مرحله اول این طرح، طرح همیاری مراتع و بیابان زدایی در این منطقه آغاز شد. نماینده عمران سازمان ملل متحد در ایران روز شنبه در بازدید از روند اجرای این طرح ،آن را یک طرح زیست محیطی برشمرد. وی گفت: این طرح از سوی سازمان بین المللی عمران ملل متحد (UNDP) برای اولین بار در جهان در این منطقه انجام می شود. "شوئی" با اشاره به اهمیت طرح مزبور افزود: با اجرای این طرح ضمن کاهش فقر، زمینه اشتغال مردم منطقه فراهم می شود. مرحله اول این طرح شامل تجهیز و آماده سازی ایستگاه ترسیب کربن در منطقه حسین آباد سربیشه بود. در مرحله دوم اجرای این طرح، عملیات و برنامه اجرایی آن شامل آموزش، ترویج، گردآوری اطلاعات، عملیات احیا، ارزیابی و طراحی الگوی ذخیره کربن انجام خواهد شد. در مرحله احیا، عملیات کاشت و بذر پاشی مجدد در 9 هزار هکتار اراضی تخریب شده توسط گونه های مقاوم نظیرتاق، اسفناچ وحشی، اسکمبیل و قیچ انجام می شود. هدف از اجرای این عملیات فراهم نمودن علوفه مورد نیاز دامداران منطقه و کاهش فرسایش آبی و بادی است. مدیر کل منابع طبیعی خراسان هم در این مراسم گفت: طرح بین المللی ترسیب کربن در محدوده ای به مساحت بیش از 144 هزار هکتار ازحوزه آبریز حسین آباد غیناب شهرستان سربیشه درجنوب استان خراسان شامل 20 روستای منطقه با جمعیت 1760 نفر به اجرا درآمده است. زینل پور افزود: شغل عمده اهالی منطقه دامپروری است و چهار هزار راس دام در این منطقه نگهداری می شود. وی گفت: این طرح با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در این شهرستان در حال اجرا است. 1476 ، 226