# تهران ، ایرنا: 15 دی 1382 برابر با پنجم ژانویه 2004 * وزیر کشور : به توصیه ها و تهدیدها توجه نمی کنیم * آرمین : محافظه کاران نمی خواهند حل مشکل ایران و آمریکا به نام اصلاحطلبان ثبت شود * اعتراض 1000 دانشجو به ادامه بازداشت صابر ، رحمانی و علیجانی * نمایشگاه کتاب مدارس با فهرست جناحی شهرداری * وزیر خارجه مصر : کمپ دیوید دیگر وجود ندارد و بخشی از تاریخ است 227 / 223