# تهران ، ایرنا: دهم دی 1382 برابر با 31 دسامبر 2003 ستاد مبارزه با مواد مخدر از خدمات پروفسور "حمید قدس" بخاطر تلاش و تحقیق وی در زمینه مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد تقدیر کرد. به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی این ستاد، در سومین مراسم "انتخاب آثار مکتوب برتر در زمینه مبارزه با مواد مخدر و سوء مصرف آن" از برترین پدیدآورندگان آثارمکتوب نیز تجلیل شد. پروفسور قدس ، رییس ایرانی دانشگاه جرج کالج لندن و رییس هیات بین المللی کنترل مواد مخدر دراین مراسم گفت: مساله مواد مخدر و اعتیاد بسیارپیچیده است و نمی توان هیچ نسخه ی مشترکی برای پیشگیری از اعتیاد در کشورهای مختلف تجویز کرد. وی افزود: بااین وجود نباید در این زمینه بی تفاوت باشیم و لازم است همه تلاش خود را در راه پیشگیری از اعتیاد به کار ببریم. 1476 225