# تهران ، ایرنا: 27 مرداد 1382 برابر با 18 اوت 2003 مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور مشارکت زنان گفت : براساس گزارش بانک جهانی، نرخ مشارکت زنان ایرانی در مسایل مختلف اجتماعی، طی سال جاری 8/14 درصد است و پیش بینی می شود این رقم در سال 88 به 25 درصد برسد. "زهرا شجاعی" روز دوشنبه در گردهمایی سراسری همسران روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، تحلیلی از وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران، ارایه کرد. وی نسبت به افزایش مشارکت زنان در امور اجتماعی نوید داد و گفت که با وجود یک انرژی فعال و یک ذخیره اجتماعی از زنان که امید به زندگی در آنها 10 سال افزایش یافته است، باید با یک مدیریت همه جانبه، سازو کار تامین نیازهای آنها فراهم شود. مشاور رییس جمهور درامور زنان، اصلاح قوانین خانواده و اشتغال را زمینه ساز ایجاد بستر مناسب برای افزایش مشارکت زنان ذکر کرد. شجاعی گفت: باید بر اساس فقه جواهری و فقه پویا، بسترها و قوانین متناسب با تحولات در جامعه ایجاد شود تا ما بتوانیم به جامعه ای دینی و مردم سالار دست یابیم و نوع و الگوی زن سوم را به جهان ارائه دهیم. وی در بیان تحلیلی از وضعیت زنان و ارایه آمار در عرصه های گوناگون، افزایش 10 سال امید به زندگی در بانوان، افزایش تعداد مراکز آموزش فنی حرفه ای از 41 مرکز به 197 مرکز با رشد 38 درصدی، افزایش تعداد پوشش تحصیلی دختران تا حدود 47/97 درصد با رشد 7/3 درصدی، افزایش تعداد تعاونیها از 507 تعاونی به 1793 تعاونی با رشد 203 درصدی را از جمله آمارهای امیدوارکننده در این زمینه دانست. این گردهمایی با هدف آشنایی بیشتر همسران روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با تحولات مختلف کشور بویژه در خصوص امور زنان و تبادل اطلاعات و تجربیات در جهت ارایه الگویی ایده آل از نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و ایفای نقش سازنده و بهینه از آن برگزار شد. 1476 225