# تهران، ایرنا: 27 مرداد 1382 برابر با 18 اوت 2003 "احمد کریمی" دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار خواستار تغییر روش وزیر کشور شد و از دستور او به استانداریها برای همکاری نکردن با دفاتر نظارتی شورای نگهبان انتقاد کرد. وی که روز دوشنبه با "ایرنا" گفت وگو می کرد، افزود: توصیه ما این است که وزیر کشور از این کار بپرهیزد و برای همکاری بخش نظارتی و اجرایی انتخابات اقدام کند. کریمی، این کار را موجب تضمین سلامت انتخابات دانست و گفت: نظارت مناسب بر امر انتخابات، بهترین افتخار برای مجریان است اما با این فرمان، زمینه تعرض به دفاتر نظارتی شورای نگهبان فراهم آمده است. دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار در مورد برنامه جناح منتقد دولت برای شرکت در انتخابات گفت: هنوز گروهها به طور رسمی کار خود را شروع نکرده اند، اما کلید انتخابات توسط وزیر کشور زده شده است. وی اضافه کرد: به نظر می رسد که این کلید، کلید بحران بود. وزیر کشور که خود باید مجری انتخابات باشد و بیش از هر کس در رعایت قانون بکوشد، بی- دقتی کرد و کلید بحران را زد. کریمی، در این مورد که شنیده شده است دفاتر نظارتی شورای نگهبان کار خود را انجام داده اند و دستور وزارت کشور عملا تاثیر بر کارشان ندارد، گفت: ممکن است این فرمان تاثیری بر کار دفاتر نظارتی شورای نگهبان نداشته باشد، ولی همین تعرض، زمینه تعرض گسترده تر را بوجود می آورد. دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار اظهارداشت: وزیر کشور با این کار، خود را نزد مردم تا حد یک فرد حزبی تنزل داد و این برای نظام و انتخابات، مطلوب نیست. وی گفت: بیگانگان هر از چند گاه این مسائل را مطرح می کنند اما این بار ، مسئول اجرایی انتخابات قبل از بیگانگان، چنین مباحثی را مطرح کرد و بر ادعاهای آنان صحه گذاشت. کریمی افزود: این درحالی است که ایران، آزادترین انتخابات در جهان را برگزار می کند و مشکل آفرینی درامر انتخابات توسط یک مقام مسئول، بی انصافی است. دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار در مورد میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس هفتم گفت: گام اول دراین امر، صحت انتخابات و تضمین سلامت آن است. اگر این مساله حل شد، آنگاه می توان به بحث مشارکت مردم پرداخت. وی اضافه کرد: اگر مردم به سلامت انتخابات اطمینان یافتند، طبیعی است که رغبت به شرکت در آن نیز خواهند داشت. کریمی خاطرنشان کرد: فضای کشور را باید به سمتی برد که مردم ، شرکت در انتخابات را موجب تامین منافع خود ببینند. 1461 220