# تهران، ایرنا: 17 اردیبهشت 1382 برابر با هفتم می2003 قرائت گزارش، هیات تحقیق و تفحص از درآمدها و هزینه های صداوسیما در ابتدای جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی اغاز شد. این گزارش را " جلیل سازگارنژاد" یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صداوسیما قرائت کرد. چارچوب این گزارش که به تایید کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رسیده است ، شامل یک مقدمه ، 12 فصل ، یک بخش پایانی به همراه 27 فقره پرونده و دوهزار و 112 برک سوابق است. طرح تحقیق و تفحص از درآمدهای صداوسیما و نحوه هزینه آن ، هشتم مرداد ماه سال 1380 (30 ژوئیه ) به تصویب مجلس رسید. ولی الله شجاع پوریان ، علی اصغر هادی زاده ، داوود سلیمانی و اکرم مصوری منش ، یوناتن بت کلیا ، مسیح سلیم بهرامی و جلیل سازگارنژاد اعضای هیات تحقیق و تحفص مجلس از عملکرد صداوسیما هستند. 1461 191