# تهران، ایرنا 30/12/83 وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی ایران با ارسال پیامهای جداگانه ای، فرارسیدن نوروز را به وزیران همتای خود در کشورهای تاجیکستان،افغانستان، آذربایجان ترکمنستان، ازبکستان، عراق و ترکیه تبریک گفت. "احمد مسجدجامعی" در پیام خود،ابرازامیدواری کرد در سال جدید شاهد وحدت ملت هایی باشیم که با وجود تنوعات و تفاوت های فرهنگی، هنری، قادرند بیان مشترک را مبنای صلح، دوستی، آزادی و فضیلت های انسان قرار دهند. مناسبت های نوروز و عاشورا که از طرف ایران به عنوان میراث معنوی بشری به سازمان یونسکو پیشنهاد شده، از سوی آن سازمان پذیرفته شده است. 1457