# قزوین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/12/83 داخلی. اجتماعی. مسوول روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین از شهروندان درخواست کرد، بارعایت مسایل ایمنی در پیشگیری از جرایم با پلیس همکاری کنند. سرگرد "ایمانعلی محمدزاده" روزیکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به فـرا رسیدن تعطیلات نوروزی، مشارکت شهروندان باعث می شود پلیس وظیفه های خود را به نحو مطلوب انجام دهد. وی اظهارداشت: شهروندان هنگام مسافرت همسایه های امین خود را ازبرنامه های تعطیلاتشان مطلع سازند و یک کلید ازمنزلشان را دراختیار آنان قرار دهند تا در نبود صاحبخانه به آنجا سربزنند. "محمدزاده" ادامه داد: چنانچه قراراست در نبود صاحبخانه اقوام و دوستان آنان به آنجا بیایند همسایه های خود را درجریان بگذارید. مسوول روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین ازشهروندان خواست، درصورت مسافرت لوازم باارزش و قیمتی خود را ایمن و یاازمنزل خارج کنند، چراغهای زمان دار در خانه نصب و آنهارا طوری تنظیم کنند که درساعت های مختلف شـب و روز روشن و خاموش شوند. وی درپایان یادآور شد: هرگز پرده ها را نبندید زیرا این کار در طـول روز غیرطبیعی به نظر می رسد و نشان دهنده این است که کسی در خانه نیست. 616