# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 داخلی.اقتصادی.خصوصی سازی. رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی گفت: این سازمان تا پایان نیمه نخست امسال هم از لحاظ تعداد شرکتها و هم از نظر ارزش ریالی واگذاریها، به اندازه کل سال 82 سهام واگذار خواهد کرد. به گزارش روز شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، "عبدالله پوری حسینی" تصریح کرد: بررسیهای انجام شده نشان می دهد که در سه ماهه دوم سال جاری، بازار کشش لازم را برای جذب 10 تریلیون ریال سهام دارد. وی اظهار امیدواری کرد که سازمان خصوصی سازی در نیمه اول امسال، رکورد جدیدی را در زمینه میزان واگذاریها ثبت کند. وی خاطرنشان کرد: واگذاری 22 تریلیون ریال در این مدت کار مشکلی است ، چرا که تیرماه فصل برگزاری مجامع شرکتها است و با برگزاری مجامع، ارزیابی -های صورت گرفته در مورد سهام شرکتها که بر اساس صورتهای مالی سال قبل انجام شده بود، بی اعتبار است . لذا لازم است پس از برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورتهای مالی سال 82 شرکتها، نسبت به ارزشیابی سهام آنها، اقدام شود. وی گفت: با این شرایط زمان کمتری برای عرضه سهام در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد ، اما امیدواریم بتوان اهداف پیش بینی شده را محقق کرد. رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی در خصوص زمان شروع واگذاریها در سال جاری گفت: براساس برنامه ریزیهایی که صورت گرفته است، واگذاریها از مرداد ماه امسال از طریق بورس و مزایده آغاز می شود. پوری حسینی با اشاره به اینکه باید صنایع بزرک به افراد خبره آن صنعت واگذار شود، گفت: در واگذاری صنایع بزرک نباید ملاک دریافت پول بیشتر باشد ، بلکه توانمندی و کارآیی مدیریت جدید باید مدنظر قرار گیرد. وی با بیان آنکه در سالهای آینده نگاه درآمدی به روند خصوصی سازی کاهش خواهد یافت، افزود: براساس برنامه چهارم توسعه، قرار است هر ساله میزان درآمد خزانه از محل خصوصی سازی کاهش یابد، لذا فرصت بیشتری برای ارتقا کیفی واگذاری سهام دولتی در اختیار سازمان خصوصی سازی ، قرار می گیرد. وی اظهار داشت: خصوصی سازی کیفی، رونق و توسعه اقتصادی را با افزایش توان بخش خصوصی به همراه خواهد داشت و در این صورت با حضور بخش خصوصی قدرتمند می توان خصوصی سازی را تسریع کرد. اقتصام . 1558 / 1557 / 3