توسعه (گروه دی 8) برگزار شد # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 شانزدهمین نشست مقامات ارشد اقتصادی هشت کشور اسلامی درحال توسعه (گروه دی 8)، روزشنبه با حضور معاونین وزیران امور خارجه در تهران برگزار شد. تصور: نمایی از برگزاری این نشست عکس از ایرنا - فرج صمدی / 25/ 29/1515