# تهران،خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 داخلی.فرهنگی.استثنایی. سازمان آموزش وپرورش استثنایی کشور اعلام کرد: نام نویسی نوآموزان و دانش آموزان استثنایی غیراز گروه کم توان ذهنی و چند معلولیتی، در مدارس عادی صورت می گیرد. روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور روز شنبه اعلام کرد که نام نویسی نوآموزان ودانش آموزان یاد شده در مدارس عادی منوط به بررسی و تایید توانمندی های کودک در مدارس عادی و برخورداری مدرسه از معلمان رابط خواهد بود. بر اساس این گزارش، تشخیص و جای دهی دانش آموزان چند معلولیتی در نظام آموزش ویژه نیز با داشتن دو یا بیش از دو معلولیت و داشتن ملاک های پذیرش مندرج در دستورالعمل نام نویسی صورت می گیرد. جذب دانش آموز در مراکز شبانه روزی هم در صورت نبودن آموزشگاه یاکلاس گروه مربوطه و عدم امکان جای دهی دانش آموز، به روش آموزش تلفیقی انجام می شود. نام نویسی از نوآموزان و دانش آموزان استثنایی که برای نخستین باربه مراکز آموزشی و کلاس های خاص مراجعه می کنند با ارایه کارت یا شناسنامه بهداشتی و کاربرک های تشخیص و سنجش هوش،شنوایی،بینایی و ارتوپدی انجام می شود. گذارندن پایه دوره آمادگی یاموفقیت در آزمون مربوطه که بوسیله آموزشگاه اسثتنایی برگزار می شودبرای نام نویسی دانش آموز در پایه اول ابتدایی الزامی است. این روابط عمومی تصریح کرد که دریافت هرگونه وجه به استثنای حق بیمه و بهای کتاب های درسی در هنگام نام نویسی از دانش آموزان ممنوع است. فراهنک 1569/1917