# تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/03/83 مسابقات شمشیربازی جام جهانی که در اسلحه های مختلف در نیویـورک - آمریکا جریان دارد، روز دوشنبه چهره برخی تیم ها و نفرات برتر خـــود را شناخت . در پیکارهای تیمی اسلحه فلوره بانوان این مسابقات تیم های ایتالیا ، رومانی ، لهستان و مجارستان در رده های اول تا چهارم قرار گرفتند. تیم های روسیه و آلمان در این اسلحه در رده های پنجم و ششم ایستادند. در پیکارهای تیمی اسلحه سابر بانوان تیم روسیه با غلبه بر آمریکا بر سکوی نخست ایستاد . در پیکارهای سابر انفرادی مردان این مسابقات " پوسدنیاکف " از روسیه بر سکوی نخست ایستاد و " چارنیکوف " دیگر شمشیرباز اهل روسیه دوم شد. ورزشی. 1521 / 1521