# وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 خارجی.سیاسی.خلیج فارس.سوییس روزنامه "نوی زوریخز سایتونک" چاپ سوییس در شماره روز دوشنبه، اصلاحیه ای را در مورد نام "خلیج فارس" چاپ کرد. این روزنامه چندی پیش در یک گزارش گردشگری با عنوان " کویر زنده است"، درباره فعالیت های توریستی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نوشت و نقشه ای را چاپ کرد که در آن کلمه "خلیج عربی" ذکر شده بود. این روزنامه به درخواست سفارت جمهوی اسلامی ایران در برن روز دوشنبه اصلاحیه ای را چاپ کرد که در آن بیان شد نام صحیح این خلیج، براساس دستورالعمل و مصوبات سازمان ملل متحد، "خلیج فارس" است. نوی زوریخر سایتونک ضمن اصلاح این اشتباه، نقشه ایران را که در آن نام صحیح خلیج فارس ذکر شده ، نیز چاپ کرد. اروپام/371/1011/ 1773