..................................................................
آتن،خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/85 خارجی.سیاسی.دفتر نماینده. حمله.یونان دفتر یکی از نمایندگان پارلمانی حزب سوسیالیست یونان روز دوشنبه مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.
رسانه های خبری یونان روز دوشنبه گزارش دادند: افراد ناشناسی بمب دست سازی را در محل دفتر " نورا کاچلی" نماینده حزب سوسیالیست قرار داد و از راه دور اقدام به انفجار آن کردند.
براثر انفجاراین بمب دست ساز خساراتی به دفتراین نماینده مجلس وارد آمد.
"تئودورس روسوپلس " سخنگوی دولت یونان اینگونه اقدام را خلاف دمکراسی قلمداد نمود و آنرا بشدت محکوم کرد.
سخنگوی حزب سوسیالیست پاسوک که دومین حزب بزرک یونان می باشد،ضمن محکوم کردن این اقدام گفت: حزب سوسیالیست پاسوک با هرگونه اقدام تروریستی مخالف است و اینگونه اقدامات را تمام شهروندان کشور محکوم و تاثیری بر فعالیت های این حزب که در چارچوب قوانین و برمبنای دمکراسی و در جهت منافع ملت صورت می گیرند، تاثیری نخواهند داشت.
1270 /1184/شبک شماره 002 ساعت 11:00 تمام انتهای پیام C29.00-11-05