................................................................
دوشنبه - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. تاجیکستان. مساجد.
امامان جماعات 15 مسجد در ناحیه اسفره از توابع ولایت " سغد " در شمال تاجیکستان به علت عضویت در سازمان های سیاسی از امامت برکنار شدند.
رادیو " وطن " روز جمعه به نقل از" حاجی حسین موسی زاده " رییس شورای علمای ولایت سغد گفت : بازرسی های اخیر نشان داده است که این افراد عضو تشکلهای سیاسی بوده اند.
وی افزود : برخی از آنان همزمان با امامت جمعه و جماعات - عضو احزاب غیر قانونی از جمله" حزب التحریر "که یک تشکل سیاسی مذهبی است - بوده اند.
بر اساس قوانین تاجیکستان امامان جمعه و جماعات حق عضویت در سازمان های سیاسی را ندارند و برکناری خطیبان مساجد ناحیه اسفره نیز در چارچوب این مقرارت انجام شده است. بیش از 97 درصد از جمعیت هفت میلیون نفری تاجیکستان مسلمان هستند.
آساق/2151/305/1158/1139 شماره 240 ساعت 17:12 تمام انتهای پیام 17-12-28.C25