....................................................................
وین - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. سیاسی. نیروگاه تملین. چک. وزارت صنایع چک خواستار تجدید نظر در امور امنیت فنی و ایمنی نیروگاه هسته ای تملین این کشور شد.
به گزارش روز جمعه خبرگزاری چک - نیروگاه هسته ای تملین تاکنون به دلیل نقص فنی و بروز مشکلاتی در سیستم ایمنی - خاموش بوده است. نشت مواد رادیواکتیوی از این نیروگاه نیز که اخیرا روی داد - اعتراض فعالان محیط زیست به ویژه فعالان اتریشی را که در نزدیکی این نیروگاه زندگی می کنند -برانگیخت. تملین در 60 کیلومتری مرز جمهوری چک با اتریش قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری چک" - مارتین ریمان " وزیر صنایع این کشور مدیران مسوول این نیروگاه را به اجرای تدابیر و اقدامات جدیدتر و موثرتری برای جلوگیری از اینگونه حوادت در آینده فراخواند.
وی همچنین از مدیران مسئول این نیروگاه هسته ای خواست که با افزایش افراد کاردان در امور امنیت فنی و ارایه یک طرح اساسی - راه حلی دائمی برای این موضوع پیدا کنند.
اروپام/371/1158/1139 شماره 245 ساعت 17:18 تمام انتهای پیام 17-18-43.C25