................................................................
تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. قاهره. ابوالغیط.
" احمدابوالغیط "وزیرامور خارجه مصر روز جمعه گفت : کشورهای عربی - عادی سازی روابط با اسراییل را فقط پس از حل منازعه بین فلسطینی ها و اسراییل می پذیرند.
به گزارش روز جمعه خبرگزاری فرانسه از قاهره - ابوالغیط این مطلب را در پاسخ به سخنان" تسیپی لیونی " وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی بیان کرد.
لیونی از کشورهای عربی خواسته بود که روابط خود را با اسراییل بدون اصرار بر شرط حل منازعه فلسطینی ها و اسراییل عادی سازند.
این درحالی است که اتحادیه عرب - عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را منوط به عقب نشینی این رژیم از سرزمین های اشغالی سال-1967 تشکیل کشور فلسطین و حل مشکل آوارگان فلسطینی می داند.
مصر و اردن تنها کشورهای جهان عرب هستند که با رژیم اشغالگر قدس پیمان صلح امضا کرده اند .موریتانی نیز دارای روابط دیپلماتیک با این رژیم است. مترجمام2312/1373. شماره 237 ساعت 17:04 تمام انتهای پیام 17-04-13.C25