................................................................
دهلی نو -خبرگزاری جمهوری اسلامی25/12/85 خارجی. اجتماعی. هند.هسته ای. آژانس هسته ای آژانس بین المللی انرژی هسته ای از کشور هند خواست که پیمان نامه مربوط به سوخت هسته ای مصرف شده( زباله هسته ای ) را امضا کند.
به گزارش ایرنا از دهلی نو -این آژانس یادآور شد که این سازمان - هند را برای مشارکت در پیمان ایمنی سوخت هسته ای مصرف شده در راکتورهای هسته ای خود بطور مداوم ترغیب خواهد کرد.
به گفته کارشناسان - هند معتقد است که" سوخت مصرف شده " در راکتورها- منابع جدیدی است که قابل استفاده است و مواد زائد محسوب نمی شود.
پیمان نامه سوخت هسته ای مصرف شده( زباله هسته ای -) مربوط به مدیریت ایمنی و ذخیره سازی رادیو آکتیو زائد و زباله هسته ای در کشورهای مختلف دارای قدرت هسته ای و یا غیرهسته ای است. شبکه خبری تلویزیون خصوصی" زی نیوز "هند گزارش داد که" تی . تانیگوچی" معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای روز پنجشنبه در شهر بمبئی مرکز اقتصادی هند به خبرنگاران گفت که هند به جز ایمنی سوخت مصرف شده و مدیریت رادیو آکتیو عضو همه پیمان های نامه های ایمنی این سازمان هسته ای است. " تانیگوچی " که برای یک دیدار چهار روزه در هند بسر می برد -گفت که تاکنون 43 کشور شامل ایران - آمریکا و روسیه این پیمان نامه مشترک را امضا کرده اند.
وی گفت که سراسر جهان در مورد ایمنی هسته ای و جنبه های امنیتی هماهنک است و از دهلی نو خواست که عضو این پیمان نامه شود.
در این ضمن" آنیل کاکودکر "رئیس کمیسیون انرژی هسته ای هند به آژانس بین المللی انرژی هسته ای گفت که هند سوخت مصرف شده را مواد زائد محسوب نمی کند از زباله هسته ای می توان انرژی گرفت. آساق/2165/310/ شماره 227 ساعت 16:57 تمام انتهای پیام 16-57-51.C25