..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/27 سیاسی.راه پیمایی.اراک.حمایت از بحرین اراک - جمع کثیری از نماز گزاران جمعه اراک در حمایت از قیام مردم بحرین راهپیمایی کردند.
به گزارش ایرنا، نمازگزاران جمعه در راه پیمایی گسترده و پرشور خود، ضمن حمایت از قیام مردم بحرین ، ورود نظامیان بیگانه به آن کشور و نیز رفتار سران حکومت های مستبد منطقه را محکوم کردند.
راه پیمایان با حمل پلاکارد و نیز سردادن شعارهای سعودی جنایت می کند آمریکا حمایت می کند، عزت و اقتدار مادر این است -مبارزه با شیطان جهاد مسلمین است، فریاد مظلومین روی زمین- مرگ بر آمریکای مردم فریب حمایت خود را از قیام کشورهای اسلامی منطقه به نمایش گذاشتند.
در این راهپیمایی قطعنامه ای در هفت بند در حمایت از مردم بحرین و محکومیت جنایات استکبار جهانی قرائت شد.ک/2 7109/559 شماره 291 ساعت 17:57 تمام