..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/21 فرهنگی.هند.امام صادق (ع) دهلی نو -گزارش تصویری - گردهمایی امام جعفر صادق (ع) و نقش ایشان در توسعه و ترویج علوم اسلامی عصر روز شنبه در خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هند برگزار شد.
به گزارش ایرنا در این گردهمایی شخصیت های دینی و اندیشمندان و صاحب نظران علوم اسلامی و دانشجویان ایرانی و هندی و همچنین دانشجویان دانشگاههای علیگر ،ملی اسلامی و همدرد هند باارائه مقالاتی به نقش و جایگاه امام جعفر صادق (ع) در علوم اسلامی پرداختند.
عکس از عکاس ایرنا دفتر دهلی نو سید یوسف علی نقوی شماره 817 ساعت 23:03 تمام