فعالیت ستاد مدیریت بحران در بارندگی اخیردرهرمزگان

بندرعباس - ایرنا - ستادمدیریت بحران استانداری هرمزگان از زمان آغاز بارندگی دراستان به صورت شبانه روزی در حال رصدفعالیت تیم های امدادونجات وفعالیت دستگاه های مرتبط با حضوزه مدیریت بحران بود.

بندرعباس - ايرنا - ستادمديريت بحران استانداري هرمزگان از زمان آغاز بارندگي دراستان به صورت شبانه روزي در حال رصدفعاليت تيم هاي امدادونجات وفعاليت دستگاه هاي مرتبط با حضوزه مديريت بحران بود.