استفاده از بمب های قاصد و ماوریک در رزمایش فداییان حریم ولایت