معاون اول رییس جمهوری : فکر می کنیم فضای مجازی یعنی همین تکه ای که از آن ناراحت هستیم در صورتیکه در سال 2017 پنج  شرکت اول در گردش مالی دنیا مربوط به اقتصاد فضای مجازی بوده است