نیمه افراشته شدن پرچم مجلس آلمان به احترام « هلموت کهل » پدر اتحاد دو آلمان ومعمار پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا