پهلو گیری ناوگروه نیروی دریایی ارتش چین در بندرعباس

بندرعباس _ پهلوگیری ناوگروه نیروی دریایی ارتش چین بنا به دعوت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران وبا هدف توسعه روابط در منطقه یکم نیروی دریایی امامت بندرعباس پهلو گرفت ومورد استقبال فرماندهان نیروی دریایی قرار گرفت

بندرعباس _ پهلوگيري ناوگروه نيروي دريايي ارتش چين بنا به دعوت نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران وبا هدف توسعه روابط در منطقه يكم نيروي دريايي امامت بندرعباس پهلو گرفت ومورد استقبال فرماندهان نيروي دريايي قرار گرفت