روحانی: بانوان ورزشکار پاسدار فرهنگ اسلامی و ایرانی و نماد هویت و افتخار ملی هستند