جایگاه سخنرانی رئیس جمهوری در مراسم راهپیمایی 22 بهمن تهران در میدان آزادی    عکس: سجاد خسراونیان