چشمه آب گرم و قندیلهای آهکی روستای سنگرود عمارلوی رودبار

چشمه آب گرم و قندیلهای آهکی روستای سنگرود عمارلوی رودبار زیبایی خاصی به طبیعت منطقه بخشیده است.

سرخط اخبار استان‌ها