انتقاد روحانی از برخی مواضع در اقتصاد مقاومتی

تهران- ايرنا- رييس جمهوري گفت: متاسفانه برخي رسانه ها در پرداختن به اقتصاد مقاومتي صرفا انتظارات جامعه را افزايش مي دهند و در مقابل، نقش تلاش و کوشش همگاني و اميد به آينده را کمرنگ مي کنند که اين اساسا خلاف سياست هاي اقتصادمقاومتي است.