کارگاه آموزشی اصغر فرهادی دردومین روزجشنواره‌ی جهانی فیلم فجر