كودكان بيمار بيمارستان محمد كرمانشاهي در آخرين روز سال
كودكان بستري در بيمارستان محمد كرمانشاهي در آخرين روز سال 94 آرزوهاي كودكانه خود را روي تخت هاي بيمارستان جستجو و براي شفاي خود، چشم انتظار دعاي مردم هستند.(عكاس: بهمن زارعي)

پرسنل و كاركنان بيمارستان امام رضا(ع) نيز ضمن آنكه در تكاپوي فرا رسيدن سال نو هستند خدمت به بيماران را فراموش نكرده و در كنار آن ها آخرين روز سال را سپري مي كنند.(عكاس: بهمن زارعي)

سرخط اخبار استان‌ها