اصفهان/مراسم عشاء ربانی و غسل تعمید در کلیسای مریم