کنگره شهداي دانشجوئي مازندران با حضور وزير دفاع و استاندار مازندران