تجمع حوزویان قم درمحکومیت حمله ارتش نیجریه به شیعیان این کشور