حماسه مقاومت مردم اندیمشک در چهارم آذر به روایت تصویر