بازدید معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت از فولاد هرمزگان

بندرعباس _ بازدید معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت با حضور در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از شرکت فولاد هرمزگان بازدید کرد

بندرعباس _ بازديد معاون وزير صنعت ،معدن وتجارت با حضور در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس از شركت فولاد هرمزگان بازديد كرد