ناطق نوری: ویژگی 22 بهمن 93 حضور مردم و انگیزه آنها درمقاومت و استقامت است