22 بهمن در استان ها / رشت، بیرجند، کرمان، کرج، بجنورد و اردبیل