بحران جدي کم آبي و خشکسالي در کشور از زبان پروفسور کردواني
بحران کمبود آب و خشکسالي مناطق مختلف کشور هر روز بيش از پيش آشکار مي شود و به تبع آن هشدارهاي مسئولان براي صرفه جويي مردم نيز هر لحظه ابعاد جدي تري به خود مي گيرد . .پروفسور پرويز کردواني اقيلم شناس معروف ايراني که به «پدر کويرشناسي ايران» نيز ملقب شده ، در يک گفتگوي تلويزيوني به « ابعاد اين بحران جدي و خشکسالي در کشور » مي پردازد . فايل صوتي اين گفتگوي جالب را بشنويد .