راه اندازی نخستین خط تولید هورمون رشد با حضور رییس جمهور

.

.