مصرف داروهای افسردگی در کودکان با اقدام به خودکشی ارتباط دارد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/12/84 علمی.پزشکی.خودکشی. نتایج چند مطالعه نشانگر اندکی افزایش خطر بروز فکر خودکشی در مراحل اولیه درمان دارویی افسردگی در کودکان است. به گزارش رویترز هلث از نیویورک، با این وجود محققان اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی آمریکا که این مطالعه را بازنگری کرده اند، استفاده از این داروها را منع نمی کنند. در عوض یک راه کنترل خطر خودکشی نظارت دقیق بر این کودکان بیان شده است. دکتر "توماس لوگرن" و همکارانش در راکویل در مریلند اطلاعات مربوط به 24 مطالعه بر روی 4 هزار و 582 بیمار را بررسی کردند. این تحقیقات در مدت 4 تا 16 هفته انجام شده اند. داروهایی که مورد آزمایش قرار گرفتند عبارت بودند از پروزاک (فلوکسیتین )، زولوفت (سرترالین )، پاکسیل (پاروکسیتین )، لووکس (فلووکسامین )، سلکسا (سیتالوپرام )، ول بوترین (بوپروپین )، افکسور (ونلافاکسین )، سرزون (نفازودون ) و رمرون (میرتازاپین ). بیماری این کودکان عبارت بود از افسردگی شدید، اختلالات وسواسی و اختلالات اضطرابی عمومی. در این مطاله 209 حادثه در ارتباط با خودکشی مشاهده شد، اما هیچ مورد خودکشی کامل دیده نشد. 89 حادثه به اقدام یا تفکر خودکشی اختصاص داشت و 120 مورد با احتمال اقدام و یا فکر خودکشی ارتباط داشت. خطر کلی اقدام به خودکشی همراه با مصرف این داروها 95 درصد افزایش نشان می دهد. خطر تخمینی در آزمایش های مختلف با یک دارو متفاوت بوده است. لوگران متذکر شد گذشته از خطر خودکشی که با افسردگی بروز می کند، از هر 100 بیمار که تحت دارو درمانی قرار می گیرد باید در انتظار افزایش خطر رفتار خودکشی در یک تا سه بیمار باشیم. اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی آمریکا استفاده از داروهای ضد افسردگی را برای کودکان ممنوع نکرده است و در عوض برچسب های جدید هشدار دهنده ای بر روی جعبه این داروها درج شده است که خطر استفاده از این داروها را گوشزد می کند و در عین حال به پزشکان توصیه می کند با درنظر گرفتن خطرها و فواید این داروها اقدام به درمان کودکان کنند زیرا اختلالات روانی و افسردگی در کودکان بیمار در صورت عدم درمان مناسب می تواند عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد. مشروح این مطالعه را می توانید در شماره مارس سال 2006 مجله "Psychiatry General of Archives" بخوانید. علمی/9136/1584