" کیفیت بخشی " از مهمترین محورهای اداره تربیت بدنی پسران ، وزارت آموزش و پرورش است # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/03/80 داخلی.ورزشی.دانش آموزان. مدیرکل تربیت بدنی پسران وزارت آموزش و پرورش، کیفیت بخشی به برنامه های تربیت بدنی آموزشکاههای کشور را یکی از مهمترین محورهای برنامه های ایــن اداره کل در سال جاری عنوان کرد. محمدتقی حسن زاده در گفت وگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: توسعه و تقویت توان مدیریتی و کارشناسی تربیت بدنی در آموزش وپرورش از مسایــل مهمی است که ایجاد آن نقش بسیار ارزنده ای در ساماندهی و بهره گیــــری از ظرفیت های موجود و همچنین ایجاد باور تربیت بدنی و ورزش در مجموعه آموزش و پرورش کشور و رونق بخشیدن به این مقوله دارد. وی افزود:تدوین برنامه هایی برای جلب مشارکت در درون و بیرون آمــوزش وپرورش امر مهمی است که بمنظور ارتقاء و رشد تربیت بدنی مدارس با هماهنگی و همکاری دستگاهای مرتبط و مسوول در ورزش کشور درسال جاری صورت خواهــــد گرفت. حسن زاده با تاکید بر انسجام، یکپارچگی و همدلی در مجموعه آمـــوزش وپرورش کشور یادآورشد: این مهم در پیشبرد اهداف تربیت بدنی آموزشگاههـا ، نقش انکارناپذیر دارد و باید ضریب آن بیشتر شود. وی دررابطه با محرویت زدایی در استانهای محروم اظهارداشت: درایــــن راستا برنامه هایی در دست است تا مشکلات و تنگناهای ورزشی در استانهــــای محروم به حداقل ممکن برسد. مدیرکل تربیت بدنی پسران دانش آموز از مسابقات ورزشی به عنوان ابزاری جذاب در به هدف رسیدن برنامه های تعلیم و تربیت بدنی نام برد و گفـــــت: مسابقات ورزشی همچون زنجیره ای قوی، پیوندی محکم با سایر برنامه های تربیت بدنی در حوزه درس تربیت بدنی برقرار می کند تا زمینه تحقق اهداف برنامه ها فراهم شود. حسن زاده افزود: درشرایط فعلی به دلیل محدودیت منابع و امکانـــــات وتنگناهای اعتباری، امکان برگزاری رقابتها درهمه رشته با کیفیت مطلــوب میسر نیست. وی گفت: عملکرد دوسال گذشته تربیت بدنی آموزش پرورش نشان می دهد که صرف اعتبارات برای برگزاری مسابقات، سایر برنامه های تربیت بدنی مدارس را تحت الشعاع قرار داده است. لذا به منظور کیفیت بخشی و جلوگیری از فعالیتهای موازی، طرح ساماندهی مسابقات تدوین و ابلاغ شده است تاازاین طریق بتوان ماموریت ها و برنامه های تربیت بدنی را با کیفیت بخشی در بخش ورزش همگانی و قهرمانی تحقق بخشید. حسن زاده در پایان یادآور شد: درکشور ما بدلیل ارزشگذاری کم به مسایل فرهنگی و تربیتی، هر روز شاهد صحنه ها، گفته ها و حرکت هایی در ورزش هستیم که با روح حاکم بر نظام ارزشی و ورزش ما در تضاد است و آن را خدشه دارد می کند. وی پیشنهاد کرد: یکی از راه حل های مهم دراین باره سرمایه گذاری جدی در تربیت بدنی آموزش وپرورش است ، زیرا لزوم توجه بیشتر به ترتبیت بدنــــی اموزشگاهها باعث می شود تا نوجوانان و جوانها دراین دوران بخوبی تربیت ورزشی را همچون تربیت سایرعلوم فراگیرند واخلاق و منش جوانمردی را در سخت ترین شرایط رقابت ها از یاد نبرند. حسن زاده گفت:متاسفانه ورزش آموزشگاهها با توجه به داشتن برنامه کلان توسعه مورد بی مهری و بی توجهی قرار می گیرد واگر اولویت کار فرهنگی را در ورزش برمبنای تربیت بدنی اموزشگاهها استوار کنیم و بها و ارزش لازم را به تربیت بدنی آموزشگاهها بدهیم مطمئنا درآینده ای نه چندان دورشاهد ورزشکارانی خواهیم بود که علاوه بر بنیه فنی، بنیه و روح بازی جوانمردانه را نیز آموخته اند. م ح - 862 - 24 - 15

سرخط اخبار ورزش