پرونده: رهاسازی حقابه، گامی برای احیای تالاب بختگان