پرونده: راه آهن خواف - هرات؛ پیوند ریلی شرق به غرب جهان