پرونده: بیست و چهارمین هفته افتتاح با طرح های زیربنایی نظام سلامت و هلال احمر