پرونده: سقوط کم سابقه قیمت نفت بعداز اجلاس بد اوپک