• کارخانه ها و محیط زیست

    کارخانه ها و محیط زیست

    عکس خبرینیشابور-ایرنا- مسئله آلودگی یکی از مهم ترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار می‌رود. محیط زیست در اثر فعالیت‌های انسان، همواره در معرض آلودگی‌های…