اعتبارات محدوده بازآفرینی همدان چهار برابر شد

همدان- ایرنا- شهردار همدان گفت: اعتبارات محدوده بازآفرینی این شهر در سال جاری نسبت به 2 سال گذشته چهار برابر شد و به رقم 300 میلیارد ریال رسید.

عباس صوفی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: محدوده طرح بازآفرینی شهر همدان 2هزار و 400 هکتار است که 70 درصد از محدوده شهری همدان را شامل می شود.
وی اظهار داشت: توجه به بافت‌های فرسوده و رفع ناپایداری آن موضــوع جدی و محوری اســت و دولت روی این موضوع بسیار حساس شده و در حال نهادینه شدن است.
وی با بیان اینکه رشــد جمعیت شــهری در ایــران بیش از اســتانداردهای جهانی اســت گفت: جمعیت شهری در ایران بالای 70درصد و در جهان حدود 60 درصد است و این درحالی است که با افزایش جمعیت و فرســودگی شهر، توجه به بازآفرینی را پررنگ تر می کند.
شهردار همدان ادامه داد: با توجه به قدمت بســیار بالا و بافت‌های چندگونه در شــهر، وجــود بافت های تاریخی، سکونت‌گاه‌های غیر رســمی و فضاهای روستایی که به شهر الحاق شــده محدوده طرح بازآفرینــی همدان 70 درصد از محدوده شهری را شامل می شود.
صوفی با بیان اینکه بالا بردن کیفیت و کمیت زندگی جزو اولویت‌های مدیریت شهری است بیان کرد: در کنــار مدیریتهای دولت مبنی بر ارتقا کیفیــت و کمیت زندگی در حوزه های بازآفرینی، مدیریت شهری هم وظیفه دارد این موضوع را پیگیری کند.
وی اظهار داشت: باید معنــای دقیق و واقعی از بازآفرینی داشته باشیم و نقش و مشارکت مردم در این زمینه بســیار ملموس است و اگر نتوانیم مشارکت مردم را داشته باشــیم همه طرحها بر روی کاغذ باقی می ماند.
شهردارهمدان افزود: در اجرای طرح بازآفرینی شهر همدان، برای محدوده‌های حاشیه و سکونت‌ گاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر، بخش های تاریخی بافت های واجد ارزش شناسایی و به تصویب رسیده و اقدامات خوبی برای بافت های ارزشی و تاریخی انجام شده است.
صوفی اضافه کرد: بازسازی کاروانسراها نیز در اولویت قرار دارد که کاروانسرای میرزا نصراللهی انجام شده است.
وی با بیان اینکه شهروندان را ترغیب می کنیم تا در حفظ این بافت ها تلاش کنند افزود: به دنبال بالا بردن کیفیت و کمیت حوزه های بازآفرینی هســتیم و نگاه ویژه ای به تمام نقاط شــهر که در حوزه بازآفرینی هستند داریم.
7523/2087

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال