هچین هچینِی *پرویز فکر آزاد

بیده‌ای چی بوبوسته امی امره؟مرا بوگو چقدر آه ناجه بکشم وقتی دلار هتو امی خط فقر لافندا واچوکسته و بوشو بوجور.هچین هچینی!

می زنانه‌یا سفارش بوکودم کی می کارت بانکی جا کرا خرید کونی ترا بخدا می هوایا ویشتر بدار. هه چندرقاز حقوق، نیاره کی دلار امره رقابت بوکونه.
زنانه‌یم اینصافن تا تانه مراعات کونه. ولی هرزمات کی مره پیامک ایه و موبایل فلارزه، می دیلم اونی امره فلارزه. ایبار مرا جیویشته بوگفتم:
- خانم جان هتو کی جلوب شئوندریم، امی داروندار، هچینی واخاکابِه و ده بیچارا بیم.
بوگفت:
- مثلن اما جغرز هه بشکفته خانه و تی مقرری، ده چی داریمی کی واخاکابَه؟ نوکونه تره حساب ارزی و طلایی داری؟ ها؟ راست بوگو! زوواش!
بوگفتم:
- نه بلامیسر! تو کی می زرتَ زورت خبرا داری!
- خا پس چیره هنقدر عجیزلابه کونی مردای؟ هتو تا جه خرید واگردم مرا اصولَ دین واپرسی کی هه پیامک کویتا جنس شین ایسه! او پیامک کویتا فروشگاه شینه! ده نانم هه کوفتَ زهرمارا چرا جه هایپر نیه‌ای کی ارزانتره! از ساغریسازان بوکوبم بشم هایپر، کلی کرایه فادم؟ یا اثاث ماثاثا ای نفری فاکش فاکش بوکونم؟
خا کارمند و حقوق بیگیر وضع همیشک خدا هتو بو ده! هسا ایبچه کمتر، ایبچه ویشتر. راس گی ویریز دو کلمه بنویس فادن ایتا جا چاپ بوکونید کی دولت، بازنشستگان حقوقا ایضافه کونه!
گمه:
- نه نه نه! خایی نقدینگی بشه بوجورتر! اوضاع بدترابه؟ وا فکر حیسابی بوکونه دولت!
زنانه لوچان زنه و فرمایه:
- آخی! تو هنقدر اقتصاددان بی من نانستیم؟ پس ویریز بوشو تلفن بوکون هیئت دولت دفتر ره کی ترا وزیر اقتصاد واسی معرفی بوکونید به مجلس. الان مملکت بیدون تو چوتو کرا گردستاندره خدا دانه!
بازون سفارش کونه:
- راستی وزیر اقتصاد بوبوستی هه محله جزئی دوکاندارانَ هوایا ویشتر بدار. بندگان خدا، هایپر مایپر امره نتاند رقابت کودن، هه صنار سی‌شی کاسبی جا دکفیدی و بیکارا بیدی!
می دیل مئن گمه:
- خایی بگم تره‌م چاکونید وزیرکار؟

**
هچین هچینی: بیخودی
لافند: طناب
فلارزه: می‌لرزد
جیویشته: در رفت
واخاک: با خاک یکسان
زرت زورت: جزییات
عجیزلابه: ناله عاجزانه

انتهای پیام /*

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه از فرم پایین صفحه استفاده کنید
فرستنده *
پست الکترونیک
کد امنیتی
ارسال یادداشت ارسال