طنین ساز عاشیقی بر دیوارهای کهنسال خانه فرهنگ تبریز

عکس:
تاریخ خبر: